Miljøfyrtårn

Mikkelparken er sertifisert Miljøfyrtårn!

Miljøfyrtårn er eit anerkjent og effektivt verktøy for sertifisering og miljøleiing. Gjennom Miljøfyrtårn sitt digitale system, jobbar Mikkelparken systematisk og målretta innan områda arbeidsmiljø, avfallshandtering, energibruk, innkjøp og transport. Mikkelparken vart sertifisert miljøfyrtårnbedrift i juni 2021. 
For å oppnå sertifiserting, må me gjennomføre ei omfattande kartlegging av verksemda, samt levere årleg klima- og miljørapport. Basert på resultata av klima- og miljørapporten, set me oss målsetjingar og iverkset tiltak for å heile tida jobba mot meir bærekraftig drift og redusere utsleppa våre.

Du kan lese Mikkelparken sin siste klima- og miljørapport her!